Simple Hindu Prayers For Kids

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam, Vaidehi haranam, Jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam, Bali nigrahanam, Samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam, Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

Aadhou devaki devi garbha jananam, Gopi gruhe palanam, Mayaa poothana jeevithaa apaharanam, Govardhanodharanam, Kamsa chedana, Kouravadi hananam, Kunthi sutha palanam, Ethad bhagawatham purana kaditham sri Krishna leelamrutham

Aarthanaam aarthi hantharam, Bheethanam bheethi nasanam, Dwishatham kaladandam, tham Ramachandram namamyaham

Achyutham, Kesavam, Vishnum, Somam, Janardhanam,Hamsam, Krishnam,Narayanam, Jayethu Duswapna nasaye

Annapurne sadaapurne Shankara praana vallabheGnaana Vairaagya sidhyardham Bikshaamdehi chaParvati"

Anyadha saranam nasthi, Twameva Saranam mama, Tasmad karunya Bhavena, Raksha, raksha Maheswari

Anyatha sharanam nasti Twameva sharanam mama Tasmat karunya bhavena Raksha Raksha Maheswari Kaayena Vaacaa Manase[a-I]ndriyairvaa Buddhy[i]-Aatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat | Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai Guru-Varaayeti Samarpayaami ||

Asatho Maa Sath Gamaya Thamaso Maa Jyothir Gamaya Mrithyor Maa Amritham Gamaya Om Shanti, Shani Shanti.

Aum shreem hreem kleem glaum gum ganapatayeVara-varadhasarva janam-mey vasamaanaya swaha

Bhano, bhaskara Marthanda, Chanda rasmai, divakara, Ayur, arogyam, budhim, sree yamscha dehi mae.

brahmaarpaNaM brahma haviH brahmaagnau brahmaNaa hutam.h . brahmaiva tena gantavyaM brahma karma samaadhinaa ..

Gangeycha Yamuneychaiva godhavari saraswathiNarmadey sindhuh kaveri Jalesmin sannidhim kuru

Govindethi sada snanam , Govindethi sada japam, Govindethi sada dhyanam , sada Govinda keerthanam.

Gurur brahma,Gurur Vishnu gurur devo Maheswara, Guru sakshad param brahma , tasmai sri gurave nama

kaayena vaachaa manasendriyairvaa buddhyaatmanaa vaa prakR^iteH svabhaavaat.h . karomi yad.hyad.h sakalaM parasmai naaraayaNaayeti samarpayaami

Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho

Karagre Vasate Lakshmi, Karmadhye Saraswati Karmule tu Govind, Prabhate kardarshanam

Karagre vasathu Lakshmi, Karamadhye Saraswathi, Karamoole sthitha Gowri, Prabhate Kara Darshanam.

Kararavinde na padaravindam Mukharavinde viniveshayantam Vatasya patrasya pute shayanam Balam Mukundam manasa smarami

Karpoora Gauram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendra Haram Sada Vasantam Hridayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Mangalam Bhagavan Vishnum Mangalam Garudadhwajah Mangalam Pundareekaksham Mangalayatano Harih

Loka Veeram , Maha poojyam , Sarva raksha karam vibhum, Parvathy hrudayanandam, Sastharam Pranamamyaham

Manojavam marutha thulya vegam, Jithendriyam budhimatham varishtam, Vathathmajam vanara Dhootha mukyam, Sree rama dhootham sirasa namami

Namosthesthu Maha Maye, Sree peede, sura poojithe, Sanka , chakra, Gadha hasthe, Maha Lakshmi Namosthuthe

Om bhur bhuvah svaha Tat Savitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayat

Om mitraaya namah Om ravaye namah Om sooryaya namah Om bhaanave namah Om khagaaya namah Om pooshne namah Om hiraNya garbhaaya namah Om mareechaye namah Om aadityaaya namah Om savitre namah Om arkaaya namah Om bhaaskaraya namah Om sri savitra soorya narayaNaaya namah

Om Poornamadah Poornamidam Poornat Poornamudachyate Poornasya Poornamaadaya Poornameva vashishyate Om Shantih Shantih

Om Saha Nau-Avatu | Saha Nau Bhunaktu | Saha Viiryam Karava-Avahai | Tejas viNauA dhiiTamAstu Maa Vid vissAavahai | Om Shaantih Shaantih Shaantih

Om trayambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam Urvaarukamiva bandhanaan mrityor muksheeya maamritaat

Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityormukshiya Mamritat

Samudravasane devi parvatstanmandaleVishnupatni namostubhyam padsparsham kshamaswa me Vishunupati samutpanne shankhavarna-mahitale Aanek-ratnasampanne bhumidevi namo namah

sarasvatii namastubhyaM varade kaamaruupiNi . vidyaarambhaM karishhyaami siddhirbhavatu me sadaa ..

Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute

shaa.ntaakaaraM bhujagashayanaM padmanaabhaM sureshaM . vishvaadhaaraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhaaN^gaM . lakshmiikaa.ntaM kamalanayanaM yogibhidhyaa.rnagamyaM . va.nde vishhNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanaatham

Shadananam Chandana lepithangam, Mahorasam Divya mayura vahanam, Rudrasya soonum Suraloka nadam, Brahmanya devam saranam prapadye.

Shivam shivakaram, shantham, shivathmanam, Shivothamam, Shivamarga pranetharam, pranamai sada shivam.

Shubham karothi kalyanam, aarogyam, dhana sampadam, Budhi vruddhi Shatru vinasaya, deepa jyothi namo nama.

shubhaM karoti kalyaaNaM aarogyaM dhanasaMpadaa . budhdi vrudhi shatru vinaashaaya diipajyoti namo.astute

tvameva maataa cha pitaa tvameva . tvameva bandhushcha sakhaa tvameva . tvameva vidyaa draviNaM tvameva . tvameva sarvaM mama devadeva ..

Twameva mata cha pita twameva Twameva bandhushcha sakha twameva Twameva vidya dravinam twameva Twameva sarvam mama deva deva

Vakra Thunda Maha Kaya, Koti Soorya Sama prabha, Nirvignam Kuru me Deva, sarva karyesshu sarvadha.

Vasu deva sutham devam Kamsa Chanura mardhanam, Devaki pramanandam Krishnam vande jagat gurum

yaa devii sarvabhuuteshhu maatR^irupeNa sa.nsthitaH . yaa devii sarvabhuuteshhu shaktirupeNa sa.nsthitaH . yaa devii sarvabhuuteshhu shaantirupeNa sa.nsthitaH . namastasyaiH namastasyaiH namastasyaiH namo namaH

yaa kundendu tushhaar haara dhavalaa yaa shubhravastraavR^itaa . yaa viiNaavarada.nDa ma.nDitakaraa yaa shvetapadmaasanaa . yaa brahmaachyutasha.nkaraprabhrutibhirdevai sadaa va.nditaa . saa maaM paatu sarasvatii bhagavatii niHsheshha jaaDyaa pahaa ..